สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส

วงเงินสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยสำหรับปั๊มน้ำมันเเละปั๊มเเก๊สทั่วประเทศ

 

รายละเอียด

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อประเภท Term Loan ไม่มีหลักประกัน มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

 • MRR + 5.0% ต่อปี กรณีที่ไม่ซื้อประกัน MRTA
 • MRR + 4.5% ต่อปี กรณีที่ซื้อประกัน MRTA

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
 • เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยที่ธนาคารสามารถได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
 • เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารโดยให้ บสย. ค้า ประกันวงเงินสินเชื่อ
 • เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ยังอยู่ในมาตรฐานการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อที่รัดกุมและเหมาะสม

 

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นผู้ระกอบการรายย่อยปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส ดังนี้ ปตท. ,เชลล์, เอสโซ่, คาลเท็กซ์, บางจาก, พีที, เวิล์ดแก๊ส และสยามแก๊ส
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมชัดเจนเเละเพื่อใช้ในธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอกู้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นผู้หารายได้หลักให้แก่ธุรกิจรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กระแสเงินสดของกิจการเป็นแหล่งที่มาหลักในการชำระหนี้คืน
 • ต้องไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ Black List ของธนาคาร
 • ข้อมูลตาม Data Mart ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกค้าต้องยินยอมให้ธนาคารสามารถตรวจสอบและให้ข้อมูล Credit Bureau
 • ไม่เป็นหนี้มีปัญหา และไม่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
 • ผู้กู้ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ บสย. ดังนี้
  • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
  • เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
  • เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • เป็น SMEs ที่มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า

 

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส
 • Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สัญญาซื้อขายสินค้า หรือ สัญญามัดจำหรือ ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ รายการบิลเงินสด หรือบันทึกรายรับรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ต้อง เป็นเอกสารในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องล่าสุด หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า หรือรายชื่อเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า (ในกรณี statement ไม่สมบูรณ์)
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ภาพถ่ายของกิจการ
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสมุดบันทึกของกิจการอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จชำระเงินกู้ (ถ้ามี)

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน ไม่เกิน 3 เดือน/ หนังสือบริคณห์สนธิ/ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • Statement ของบัญชีหลัก ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร(ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายของกิจการ
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี หรือ ประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำปีปัจจุบัน หรือ งบการเงิน ภายในหรือ เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือ สมุดบันทึกของกิจการอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จชำระเงินกู้ล่าสุด (ถ้ามี)

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส

สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *